Học Tiếng Trung Chủ Đề Thời gian ( Phần 2)

  • #tiengtrungtheochude
    Phần 2 của bài số 4. Tiếp tục với các mẫu câu. Cấu trúc. Nói về thời gian. Ngày trong tuần . Tuần trong tháng - và các ngày trong tháng

    Category :

    #họ#tiếng#trung#chủ#Đề#thờ#gian#phầ#2

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up